งานธุรการและกำลังพล 01

จัดทำกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้งาน ฝ่ายอำนวยการ

วันที่ 8 พ.ค.67 เวลา 08.30 น.

งาน ธกวส. จัดทำกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้งาน ฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555