จิตอาสาภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หน่วยที่รายงาน : กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.๒. ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)๓. วันที่ดำเนินกิจ

คณะครูฝึกหมวดวิชาเเบบฝึกสำหรับตำรวจ 9 พ.ค.67

วันที่ 9 พ.ค.67 เวลา 08.45น. คณะครูฝึกหมวดวิชาเเบบฝึกสำหรับตำรวจ ฝึกทบทวนตามตารางดังนี้ ท่าเครารพ (ท

คณะกรรมการตรวจประเมินบ้านพักใน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ รอง ผกก.หัวหน้าชุด นำคณะกรรมการตรวจประเมินบ้านพักใน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.