เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน