อำนาจหน้าที่

  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  • พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
  • คำสั่ง ตร. 537/2555
  • คำสั่ง ตร. 538/2555
  • คำสั่ง ตร. 419/2556
  • ประมวลกฏหมายพิจารณาความอาญา
  • ประมวลกฏหมายอาญา